欢迎来到山东震环机床制造有限公司!

长恨歌原文朗诵|长恨歌原文加拼音

发布时间:2022-12-30 19:32:39 来源:推荐范文网 浏览:301

 《长恨歌》是唐代诗人白居易的一首长篇叙事诗。全诗形象地叙述了唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧。诗人借历史人物和传说,创造了一个回旋宛转的动人故事,并通过塑造的艺术形象,再现了现实生活的真实,感染了千百年来的读者,诗的主题是“长恨”。该诗对后世诸多文学作品产生了深远的影响。下面是小编整理的长恨歌原文加拼音,希望对你有所帮助!

 chánɡ hèn ɡē

 长    恨  歌

 bái jū yì

 白  居 易

 hàn huánɡ zhònɡ sè sī qīnɡ ɡuó , yù yǔ duō nián qiú bù dé 。

 汉  皇    重    色 思 倾   国  , 御 宇 多  年   求  不 得 。

 yánɡ jiā yǒu nǚ chū zhǎnɡ chénɡ , yǎnɡ zài shēn ɡuī rén wèi shí 。

 杨   家  有  女 初  长    成    , 养   在  深   闺  人  未  识  。

 tiān shēnɡ lì zhì nán zì qì , yì zhāo xuǎn zài jūn wánɡ cè 。

 天   生    丽 质  难  自 弃 , 一 朝   选   在  君  王   侧 。

 huí móu yí xiào bǎi mèi shēnɡ , liù ɡōnɡ fěn dài wú yán sè 。

 回  眸  一 笑   百  媚  生    , 六  宫   粉  黛  无 颜  色 。

 chūn hán cì yù huá qīnɡ chí , wēn quán shuǐ huá xǐ nínɡ zhī 。

 春   寒  赐 浴 华  清   池  , 温  泉   水   滑  洗 凝   脂  。

 shì ér fú qǐ jiāo wú lì , shǐ shì xīn chénɡ ēn zé shí 。

 侍  儿 扶 起 娇   无 力 , 始  是  新  承    恩 泽 时  。

 yún bìn huā yán jīn bù yáo , fú rónɡ zhànɡ nuǎn dù chūn xiāo 。

 云  鬓  花  颜  金  步 摇  , 芙 蓉   帐    暖   度 春   宵   。

 chūn xiāo kǔ duǎn rì ɡāo qǐ , cónɡ cǐ jūn wánɡ bù zǎo cháo 。

 春   宵   苦 短   日 高  起 , 从   此 君  王   不 早  朝   。

 chénɡ huān shì yàn wú xián xiá , chūn cónɡ chūn yóu yè zhuān yè 。

 承    欢   侍  宴  无 闲   暇  , 春   从   春   游  夜 专    夜 。

 hòu ɡōnɡ jiā lì sān qiān rén , sān qiān chǒnɡ ài zài yì shēn 。

 后  宫   佳  丽 三  千   人  , 三  千   宠    爱 在  一 身   。

 jīn wū zhuānɡ chénɡ jiāo shì yè , yù lóu yàn bà zuì hé chūn 。

 金  屋 妆     成    娇   侍  夜 , 玉 楼  宴  罢 醉  和 春   。

 zǐ mèi dì xionɡ jiē liè tǔ , kě lián ɡuānɡ cǎi shēnɡ mén hù 。

 姊 妹  弟 兄    皆  列  土 , 可 怜   光    彩  生    门  户 。

 suí lìnɡ tiān xià fù mǔ xīn , bú chónɡ shēnɡ nán chónɡ shēnɡ nǚ 。

 遂  令   天   下  父 母 心  , 不 重    生    男  重    生    女 。

 lí ɡōnɡ ɡāo chù rù qīnɡ yún , xiān lè fēnɡ piāo chù chù wén 。

 骊 宫   高  处  入 青   云  , 仙   乐 风   飘   处  处  闻  。

 huǎn ɡē màn wǔ nínɡ sī zhú , jìn rì jūn wánɡ kàn bù zú 。

 缓   歌 谩  舞 凝   丝 竹  , 尽  日 君  王   看  不 足 。

 yú yánɡ pí ɡǔ dònɡ dì lái , jīnɡ pò ní chánɡ yǔ yī qǔ 。

 渔 阳   鼙 鼓 动   地 来  , 惊   破 霓 裳    羽 衣 曲 。

 jiǔ chónɡ chénɡ què yān chén shēnɡ , qiān shènɡ wàn qí xī nán xínɡ 。

 九  重    城    阙  烟  尘   生    , 千   乘    万  骑 西 南  行   。

 cuì huá yáo yáo xínɡ fù zhǐ , xī chū dōu mén bǎi yú lǐ 。

 翠  华  摇  摇  行   复 止  , 西 出  都  门  百  余 里 。

 liù jūn bù fā wú nài hé , wǎn zhuǎn é  méi mǎ qián sǐ 。

 六  军  不 发 无 奈  何 , 宛  转    蛾 眉  马 前   死 。

 huā diàn wěi dì wú rén shōu , cuì qiào jīn què yù sāo tóu 。

 花  钿   委  地 无 人  收   , 翠  翘   金  雀  玉 搔  头  。

 jūn wánɡ yǎn miàn jiù bù dé , huí kàn xuè lèi xiānɡ hé liú 。

 君  王   掩  面   救  不 得 , 回  看  血  泪  相    和 流  。

 huánɡ āi sǎn màn fēnɡ xiāo suǒ , yún zhàn yínɡ yū dēnɡ jiàn ɡé 。

 黄    埃 散  漫  风   萧   索  , 云  栈   萦   纡 登   剑   阁 。

 é  méi shān xià shǎo rén xínɡ , jīnɡ qí wú ɡuānɡ rì sè báo 。

 峨 嵋  山   下  少   人  行   , 旌   旗 无 光    日 色 薄  。

 shǔ jiānɡ shuǐ bì shǔ shān qīnɡ , shènɡ zhǔ zhāo zhāo mù mù qínɡ 。

 蜀  江    水   碧 蜀  山   青   , 圣    主  朝   朝   暮 暮 情   。

 xínɡ ɡōnɡ jiàn yuè shānɡ xīn sè , yè yǔ wén línɡ chánɡ duàn shēnɡ 。

 行   宫   见   月  伤    心  色 , 夜 雨 闻  铃   肠    断   声    。

 tiān xuán dì zhuǎn huí lónɡ yù , dào cǐ chóu chú bù nénɡ qù 。

 天   旋   地 转    回  龙   驭 , 到  此 踌   躇  不 能   去 。

 mǎ wéi pō xià ní tǔ zhōnɡ , bú jiàn yù yán kōnɡ sǐ chù 。

 马 嵬  坡 下  泥 土 中    , 不 见   玉 颜  空   死 处  。

 jūn chén xiānɡ ɡù jìn zhān yī , dōnɡ wànɡ dōu mén xìn mǎ ɡuī 。

 君  臣   相    顾 尽  沾   衣 , 东   望   都  门  信  马 归  。

 ɡuī lái chí yuàn jiē yī jiù , tài yè fú rónɡ wèi yānɡ liǔ 。

 归  来  池  苑   皆  依 旧  , 太  液 芙 蓉   未  央   柳  。

 fú rónɡ rú miàn liǔ rú méi , duì cǐ rú hé bù lèi chuí 。

 芙 蓉   如 面   柳  如 眉  , 对  此 如 何 不 泪  垂   。

 chūn fēnɡ táo lǐ huā kāi rì , qiū yǔ wú tónɡ yè luò shí 。

 春   风   桃  李 花  开  日 , 秋  雨 梧 桐   叶 落  时  。

 xī ɡōnɡ nán nèi duō qiū cǎo , luò yè mǎn jiē hónɡ bù sǎo 。

 西 宫   南  内  多  秋  草  , 落  叶 满  阶  红   不 扫  。

 lí yuán dì zǐ bái fà xīn , jiāo fánɡ ā  jiān qīnɡ é  lǎo 。

 梨 园   弟 子 白  发 新  , 椒   房   阿 监   青   娥 老  。

 xī diàn yínɡ fēi sī qiǎo rán , ɡū dēnɡ tiāo jìn wèi chénɡ mián 。

 夕 殿   萤   飞  思 悄   然  , 孤 灯   挑   尽  未  成    眠   。

 chí chí zhōnɡ ɡǔ chū chánɡ yè , ɡénɡ ɡěnɡ xīnɡ hé yù shǔ tiān 。

 迟  迟  钟    鼓 初  长    夜 , 耿   耿   星   河 欲 曙  天   。

 yuān yānɡ wǎ lěnɡ shuānɡ huá zhònɡ , fěi cuì qīn hán shuí yǔ ɡònɡ 。

 鸳   鸯   瓦 冷   霜     华  重    , 翡  翠  衾  寒  谁   与 共   。

 yōu yōu shēnɡ sǐ bié jīnɡ nián , hún pò bù cén lái rù mènɡ 。

 悠  悠  生    死 别  经   年   , 魂  魄 不 曾  来  入 梦   。

 lín qiónɡ dào shi hónɡ dōu kè , nénɡ yǐ jīnɡ chénɡ zhì hún pò 。

 临  邛    道  士  鸿   都  客 , 能   以 精   诚    致  魂  魄 。

 wéi ɡǎn jūn wánɡ nián zhuǎn sī , suí jiāo fānɡ shì yīn qín mì 。

 为  感  君  王   辗   转    思 , 遂  教   方   士  殷  勤  觅 。

 pái kōnɡ yù qì bēn rú diàn , shēnɡ tiān rù dì qiú zhī biàn 。

 排  空   驭 气 奔  如 电   , 升    天   入 地 求  之  遍   。

 shànɡ qiónɡ bì luò xià huánɡ quán , liǎnɡ chù mánɡ mánɡ jiē bú jiàn 。

 上    穷    碧 落  下  黄    泉   , 两    处  茫   茫   皆  不 见   。

 hū wén hǎi shànɡ yǒu xiān shān , shān zài xū wú piāo miǎo jiān 。

 忽 闻  海  上    有  仙   山   , 山   在  虚 无 缥   渺   间   。

 lóu ɡé línɡ lónɡ wǔ yún qǐ , qí zhōnɡ chuò yuē duō xiān zǐ 。

 楼  阁 玲   珑   五 云  起 , 其 中    绰   约  多  仙   子 。

 zhōnɡ yǒu yì rén zì tài zhēn , xuě fū huā mào cēn cī shì 。

 中    有  一 人  字 太  真   , 雪  肤 花  貌  参  差 是  。

 jīn què xī xiānɡ kòu yù jiōnɡ , zhuǎn jiāo xiǎo yù bào shuānɡ chénɡ 。

 金  阙  西 厢    叩  玉 扃    , 转    教   小   玉 报  双     成    。

 wén dào hàn jiā tiān zǐ shǐ , jiǔ huá zhànɡ lǐ mènɡ hún jīnɡ 。

 闻  道  汉  家  天   子 使  , 九  华  帐    里 梦   魂  惊   。

 lǎn yī tuī zhěn qǐ pái huái , zhū bó yín pínɡ yǐ lǐ kāi 。

 揽  衣 推  枕   起 徘  徊   , 珠  箔 银  屏   迤 逦 开  。

 yún bìn bàn piān xīn shuì jiào , huā ɡuàn bù zhěnɡ xià tánɡ lái 。

 云  鬓  半  偏   新  睡   觉   , 花  冠   不 整    下  堂   来  。

 fēnɡ chuī xiān mèi piāo piāo jǔ , yóu sì ní chánɡ yǔ yī wǔ 。

 风   吹   仙   袂  飘   飘   举 , 犹  似 霓 裳    羽 衣 舞 。

 yù rónɡ jì mò lèi lán ɡān , lí huā yì zhī chūn dài yǔ 。

 玉 容   寂 寞 泪  阑  干  , 梨 花  一 枝  春   带  雨 。

 hán qínɡ nínɡ dì xiè jūn wánɡ , yì bié yīn rónɡ liǎnɡ miǎo mánɡ 。

 含  情   凝   睇 谢  君  王   , 一 别  音  容   两    渺   茫   。

 zhāo yánɡ diàn lǐ ēn ài jué , pénɡ lái ɡōnɡ zhōnɡ rì yuè chánɡ 。

 昭   阳   殿   里 恩 爱 绝  , 蓬   莱  宫   中    日 月  长    。

 huí tóu xià wànɡ rén huán chù , bú jiàn chánɡ ān jiàn chén wù 。

 回  头  下  望   人  寰   处  , 不 见   长    安 见   尘   雾 。

 wéi jiānɡ jiù wù biǎo shēn qínɡ , diàn hé jīn chāi jì jiānɡ qù 。

 惟  将    旧  物 表   深   情   , 钿   合 金  钗   寄 将    去 。

 chāi liú yì ɡǔ hé yí shàn , chāi bò huánɡ jīn hé fēn diàn 。

 钗   留  一 股 合 一 扇   , 钗   擘 黄    金  合 分  钿   。

 dàn jiāo xīn sì jīn diàn jiān , tiān shànɡ rén jiān huì xiānɡ jiàn 。

 但  教   心  似 金  钿   坚   , 天   上    人  间   会  相    见   。

 lín bié yīn qín zhònɡ jì cí , cí zhōnɡ yǒu shì liǎnɡ xīn zhī 。

 临  别  殷  勤  重    寄 词 , 词 中    有  誓  两    心  知  。

 qí yuè qí rì chánɡ shēnɡ diàn , yè bàn wú rén sī yǔ shí 。

 七 月  七 日 长    生    殿   , 夜 半  无 人  私 语 时  。

 zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo , zài dì yuàn wéi lián lǐ zhī 。

 在  天   愿   作  比 翼 鸟   , 在  地 愿   为  连   理 枝  。

 tiān chánɡ dì jiǔ yǒu shí jìn , cǐ hèn mián mián wú jué qī 。

 天   长    地 久  有  时  尽  , 此 恨  绵   绵   无 绝  期 。